Home Nieuws en actualiteiten Een BVNG blik op het Sociaal Domein 2024: Volop betekenisvol werk

Een BVNG blik op het Sociaal Domein 2024: Volop betekenisvol werk

Blog 18 oktober 2023

Op Prinsjesdag zijn de plannen van het kabinet voor 2024 bekend geworden. Eerder presenteerden we hiervan een overzicht. In dit stuk gaan we dieper in op het Sociaal Domein. Wat gaat er gebeuren op een aantal belangrijke thema’s en wat betekent dit binnen het Sociaal Domein. 

Binnen het Sociaal Domein is volop betekenisvol werk in 2024. Zowel op strategisch en beleidsmatig vlak als in de uitvoering. Kernwoord voor 2024 is bestaanszekerheid. Met een belangrijke omslag in benadering van mensen: van wantrouwen naar vertrouwen. 

Voor 2024 verwacht BVNG een voortdurende vraag naar professionals, op de volle breedte van het Sociaal Domein. Op vier thema’s voorzien we extra behoefte, die lichten we hierna kort toe. 

De rode draad: Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is een belangrijk onderwerp voor het Sociaal Domein in 2024. Bestaanszekerheid houdt in dat een persoon voldoende inkomen heeft om zich te kunnen onderhouden, een woning kan bewonen en toegang heeft tot basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs. Bestaanszekerheid houdt verband met thema’s zoals armoedebestrijding, schuldhulpverlening, werk en inkomen en zorg voor de jeugd.

De overheid heeft steeds meer aandacht voor het recht op bestaanszekerheid. Bijvoorbeeld door extra middelen in te zetten voor armoedebestrijding en om geldzorgen en schulden preventief te signaleren.  

De overheid start ook met een hervorming van het bijstandsstelsel (Participatiewet). De missie van de overheid is om vanuit een meer realistisch mensbeeld te werken en mensen vanuit vertrouwen te behandelen. 

Voor het komende jaar neemt het kabinet een aantal maatregelen die de koopkracht van mensen moet ondersteunen. In totaal wordt hiervoor 2 miljard uitgetrokken, waarbij veel aandacht is voor mensen met een laag en middeninkomen en gezinnen met kinderen.  

Jeugd en hervormingsagenda 

De problemen in de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn groot. Om de jeugdzorg structureel aan te pakken en het stelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst zijn belangrijke plannen vastgelegd in de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. Met deze agenda en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming liggen er belangrijke wijzigingen om het jeugdzorgstelsel fors te verbeteren.   

Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Gemeenten krijgen de verplichting specialistische zorg met andere gemeenten gezamenlijk in te kopen om beschikbaarheid en voortzetting van zorg goed te organiseren.

Daarnaast beschrijft de hervormingsagenda plannen voor het terugdringen van administratieve lasten, het versterken van wijkteams en het verstevigen van de samenwerking met onderwijs. Het doel is dat dat kinderen en jongeren meer met voorziening worden geholpen.  

Het UWV heeft de kansrijke beroepen van 2023 in kaart gebracht. Met kansrijke beroepen worden beroepen bedoeld waar werkzoekenden goede kansen hebben op het vinden van een baan. Wat we in dit overzicht zien is dat in de komende jaren de vraag naar medewerkers o.a. in de (specialistische) jeugdzorg groot zal zijn.  

Migratie, inburgering en Oekraïners 

Nederland kent elk jaar een instroom van mensen van buiten Nederland. Mensen komen voor werk naar Nederland, ontvluchten onveilige landen en vragen asiel aan of zijn op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne. Voor deze mensen verzorgt de overheid opvang, huisvesting, gezondheidszorg en helpen ze hen op weg in de samenleving. Belangrijk daarbij is dat dit duurzaam wordt geregeld en er minder sprake is van crisissituaties in de opvang zoals we nu nog regelmatig zien. 

Door de jaarlijkse instroom zijn continu mensen nodig voor begeleiding en opvang. De vragen voor ondersteuning zijn divers en gericht op inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, inburgering of werk. Daarbij is veel behoefte aan projectleiders en coördinatoren die de regie kunnen voeren op het gehele proces. Tot slot verwachten we extra behoefte aan strategisch adviseurs en programmanagers die meebouwen aan een duurzaam opvanglandschap.  

WMO 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Vooral ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen ontvangen hiervoor hulp en ondersteuning via gemeenten.

Vanaf 1 januari 2026 wordt (opnieuw) inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd voor gebruik van voorzieningen in de Wmo. De verwachting is dat de financiële druk op, en het aantal vragen om Wmo-voorzieningen hierdoor zal afnemen.

De komende jaren wordt met de inzet van verschillende akkoorden zoals het GALA (Gezond en leven lang Actief), IZA (Integraal Zorg akkoord) en WOZO (Wonen Ondersteuning Zorg Ouderen) sterk ingezet op het verleggen van de focus op verlenen van zorg naar gezondheid, welzijnen preventie. Het doel is dat met deze inzet de zelfstandigheid van inwoners vergroot wordt.  

Participatie, toeslagen en hersteloperatie 

De participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met vermogen om te werken te ondersteunen bij het krijgen en behouden van werk. Door de ondersteuning op gemeentelijk niveau te regelen zijn er meer mogelijkheden om maatwerk te leveren. Gevolg van deze decentralisatie is wel  dat aanpak tussen gemeenten onderling kan verschillen. Dit leidt tot onduidelijkheid voor inwoners en maatschappelijke partners, Sinds 1 juli 2023 is het wetsvoorstel Breed Offensief tot wet gemaakt. Het doel van deze wet is onduidelijkheid wegnemen en pijnpunten oplossen. 

Meer dan 5 miljoen Nederlanders ontvangen maandelijks een of meerder toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om rond te kunnen komen. Het gaat om verschillende toeslagen zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en energietoeslag. De dienst toeslagen van het Ministerie van Financiën voert een deel van deze regelingen uit, andere worden vanuit de gemeente uitgevoerd.

Tussen 2005 en 2019 heeft de Belastingdienst grove fouten gemaakt in de uitvoering kinderopvangtoeslag. Ouders werden onterecht verdacht van fraude en kregen te maken met streng terugvorderingsbeleid en stopzetten van de regeling. 

In 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) opgericht en is er gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan. Ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en hun kinderen ontvangen hulp om een nieuwe start te maken en hun leven weer op te pakken. Tot en met april 2023 zijn ongeveer 59.000 (eerste)  toetsen en ongeveer 24.000 integrale beoordelingen afgerond. De verwachting is dat de afhandeling zeker tot in 2025 zal doorlopen.  

In de komende tijd zien we nog steeds vraag naar professionals zoals inkomensconsulent, procesbegeleider Ondersteuningsteam Toeslagen, administratief juridisch medewerker, bezwaar- en beroep juristen, persoonlijk zaakbehandelaars, consulent werk. 

Kansen in de markt met BVNG

Binnen het Sociaal Domein staat komend jaar veel op de agenda en worden middelen ingezet om de ontwikkelingen voort te zetten en door te voeren die nodig zijn in onze samenleving. Onze opdrachtgevers staan voor de uitdaging  om naast invulling en uitvoering van de plannen, ook de vraag naar deskundige uitvoerders te vullen. 

Vanuit onze missie “samen de maatschappij vooruit helpen’ maken we als BVNG het verschil. Samen met onze opdrachtgevers en professionals maken we met onze dienstverlening de wereld waarin wij leven iedere dag beter. Een betere wereld begint doordat we allemaal oog  hebben voor onze omgeving , door aandacht te hebben voor elkaar en vroegtijdig te weten wat er speelt.  

Vanuit die gedachte, zet BVNG dagelijks een groot aantal Sociaal Domein professionals in binnen het domein Jeugd, Inkomen – Werk, Schuldhulpverlening, Inburgering, Asielzoekers, Statushouders, Bijzondere Doelgroepen, Woonzorg, Ondersteuning Thuis en Energiearmoede.  

Allemaal betrokken en deskundige professionals die het verschil willen maken in het leven van burgers en met een warm hart voor de publieke zaak. Betekenisvolle functies waarin we al vele jaren actief en succesvol professionals plaatsen binnen de semi-publieke sector.  

Met onze BVNG-colleges en intervisie bijeenkomsten ondersteunen we onze professionals in de uitvoering van hun werk om altijd een streepje voor te hebben met kennis en kunde. We bieden volop kansen voor mensen die willen werken op het terrein van bestaanszekerheid, armoede en schuld. 

Wil jij onderdeel zijn van het Sociaal Domein?