Home Nieuws en actualiteiten BVNG Blik op de Voorjaarsnota 2024

BVNG Blik op de Voorjaarsnota 2024

Blog 23 april 2024

‘Soms zit het mee, soms zit het tegen’

Het werk gaat door, accenten verschuiven

Als je de samenvatting van de voorjaarsnota 2024 van het Rijk leest, zie je geen verrassende, nieuwe of onverwachte plannen. Dat is niet vreemd voor een demissionair kabinet dat vooral op de winkel moet passen. Toch zijn er mee- en tegenvallers te vinden die invloed hebben op het werk van onze medewerkers in het sociaal- en fysiek domein en in de zorg. In een eerder artikel over Prinsjesdag 2023 concludeerden we al deze rode draad: ook in 2024 wordt er veel gevraagd van overheden en andere organisaties in de publieke sector. Het werk gaat volop door en soms is er extra geld of worden bezuinigingen teruggedraaid. De, voor ons, meest opvallende punten uit de voorjaarsnota hebben we voor je op een rij gezet.  

‘Ravijnjaar’ 2026 van de baan, zorg voor gemeentebegroting blijft

Al jaren dreigt voor gemeenten een korting op de uitkering uit het gemeentefonds. Die korting is vanaf 2026 van de baan, gemeenten krijgen er dan structureel geld bij. Daarmee lijkt het ‘ravijnjaar 2026’ van de baan. Wel is 2025 nog een spannend jaar, de bijdrage uit het gemeentefonds wordt dat jaar €675 miljoen lager vastgesteld. Wordt in 2024 de overgang naar dit nieuwe financieringssysteem (BBP-systematiek) gecompenseerd, in 2025 gebeurt dat niet. Dit heeft ongetwijfeld effect op de uitgaven van gemeenten in 2025. De zorg voor de gemeentebegroting vanaf 2026 is met deze toezegging niet helemaal van de baan. 

Extra geld voor noodopvang en Wmo

Extra geld wordt uitgetrokken voor de (crisis)noodopvang en de opvang van ontheemden uit Oekraïners. Daarnaast is met de koepels van de gemeenten afgesproken de bijdrage voor de Wmo in de toekomst niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Gemeenten krijgen er met deze indexering vanaf 2026 €75 miljoen bij, oplopend naar een plus van €300 miljoen in 2029. Met de (dubbele) vergrijzing van onze samenleving en de opgave om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te houden blijft er behoefte aan ondersteuning uit de Wmo. Onduidelijk is nog of dat zich ook door vertaald in de vraag naar Wmo consulenten.  

Onzekerheid over extra bijdragen aan verduurzaming gebouwde omgeving. 

In de Voorjaarsnota geeft het kabinet middelen vrij voor verduurzaming van de gebouwde omgeving zoals het voortzetten van renteloze leningen in het Warmtefonds (€212 miljoen) en het Nationaal isolatieprogramma (€450 miljoen). Daarnaast komt uit het Klimaatfonds 1 miljard beschikbaar voor de verdere ondersteuning van warmtenetten. Extra geld is ook beschikbaar voor biobased bouwen. De vraag is of deze voorstellen door de Tweede Kamer komen. Extra professionals in hernieuwbare energie, industriële ecologie en energie-efficiëntie blijven nodig. De markt kan zich voorbereiden op een groeiende behoefte aan gekwalificeerde mensen in deze sectoren.

Regie van het Rijk op woningbouw wordt voortgezet

Extra middelen (€30 miljoen) komen vrij voor de stimuleringsmiddelen woningcoöperaties en de studentenwoningenstartbouwimpuls wordt met €20 miljoenen. Om woningbouwdoelstellingen te realiseren heeft het Rijk extra middelen vrijgemaakt voor extra personeel om meer regie op de volkshuisvesting te kunnen voeren. Dit moet bijdragen een het ontwikkelen van beleid én de realisatie van meer woningen. Voor gemeenten is het belangrijk dat dit leidt tot een versnelling van plannen om te komen tot meer en versnelde woningbouw. De komende jaren blijft er behoefte aan professionals op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Volkshuisvesting om handen en voeten te geven aan deze opgave.  

Jeugdzorg

Het demissionaire kabinet bereidt de invoering van een eigen bijdrage voor op de jeugdzorg. Zo wil het kabinet de besparing van 511 miljoen euro op jeugdhulp in 2026 kunnen halen. Dit voorstel moet nog verder uitgewerkt worden. Onduidelijk is dus voorlopig nog wat dit gaat betekenen voor de Jeugdzorg.

Wat betekent dit voor BVNG?

Vanuit BVNG betekent dit alles dat we ons op volle kracht blijven inzetten op het aantrekken, ontwikkelen en behoud van professionals en expertise in al onze domeinen. We sorteren voor op de accenten in de Voorjaarsnota, waaronder meer aandacht voor opvang nieuwkomers, Wmo, wonen en verduurzaming. Daarnaast volgen we de besluitvorming over de Voorjaarsnota op de voet. Zo leveren we een voortdurende bijdrage aan het vervullen van de uitdagingen van de overheid en organisaties in de publieke sector in 2024 en helpen we de samenleving vooruit.

Benieuwd naar onze vacatures in het Sociaal Domein, de Fysieke Leefomgeving, Zorg en Beleid & Management? Klik hier.