Home Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring BVNG

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop BVNG, hoofdkantoor gevestigd aan Friesestraatweg 211, 9743 AD Groningen, persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (https://bvng.nl/).

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze voormalige, actuele alsmede potentiële klanten, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens (1) van u zelf, (2) van derden (zoals bijvoorbeeld klanten en ketenpartners), of (3) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en LinkedIn.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, (eventueel) het bedrijf waar u voor werkt en uw functie;
 • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft gegeven.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Bureau voor Noordelijke Gemeenten verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleneinden (mede afhankelijk van onze relatie met u):

Marketing en acquisitiedoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen en overige marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn.

Het uitvoeren van een overeenkomst

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door ons verleende diensten.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van onze relatie met u verplicht de wet ons bijvoorbeeld om informatie te verstrekken aan de belastingdienst, openbare registers en toezichthouders.

Sollicitaties en recruitment

De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail/post, het sollicitatieformulier op onze website of via sociale media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen. Ook verwerken we gegevens in het kader van (een inschrijving voor) een van onze bijeenkomsten/evenementen.

Toegangscontrole

Ten behoeve van veiligheidsdoeleinden (ontruiming in geval van calamiteiten) houden wij op een aantal vestigingen een lijst bij van bezoekers aan ons/onze bedrijfspand(en). Deze lijsten worden aan het einde van de betreffende dag vernietigd.

Gebruik en verbetering van onze website

Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen wij om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Overige verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u of om de overeenkomst met u te kunnen sluiten;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

 • Overheidsinstanties zoals de belastingdienst;
 • Opdrachtgevers en klanten van BVNG;
 • Ketenpartners en overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek op grond van de AVG door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of de legitieme belangen van BVNG. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met één van onze vestigingen of via onze contactgegevens.

Cookies

Functionele cookies

Bureau voor Noordelijke Gemeenten gebruikt noodzakelijke en functionele cookies om de werking van deze website mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek. 

Analytische cookies

Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website met cookies van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaatspecifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Wij bewaren de gegevens van Google Analytics 38 maanden. 

Marketing cookies

Om onze communicatie en advertenties voor u zo relevant mogelijk te maken, gebruiken wij marketing cookies. Deze cookies, ook wel advertentie- en trackingcookies genoemd, worden gebruikt voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde advertenties en vacatures te tonen.

Cookies van derde partijen

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Google/Youtube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie. 

Cookie instellingen

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Bureau voor Noordelijke Gemeenten heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Concept7 voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

BVNG
Friesestraatweg 211
9743 AD, Groningen
Nederland

T: 050-2115181
E: privacy@bvng.nl
W: https://bvng.nl/