Home Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Onze ambitie is om door ontwikkeling en door te leren vooruit te komen. Wij waarderen daarom alle feedback die ons helpt onze dienstverlening continu te verbeteren. Er kan een klacht ontstaan over de inzet of kwaliteit van onze dienstverlening of over de gedragingen/prestaties van onze medewerkers. In deze procedure staat beschreven hoe wij met klachten omgaan, waarbij wij er altijd naar streven u een passende oplossing te bieden.

Melding klacht

Al onze opdrachtgevers, ambassadeurs en overige stakeholders kunnen een klacht indienen over de dienstverlening of over een gedraging/prestatie van (een van) onze medewerker(s).

Meldt uw klacht altijd eerst bij uw vaste adviseur van BVNG. De adviseur zal samen met u de klacht bespreken en indien mogelijk samen met u tot een oplossing komen. Lukt dat niet dan kunt u een schriftelijke klacht indienen.

Deze stuurt u per e-mail of per brief naar:

e-mailadres: welkom@bvng.nl of


BVNG Groningen
t.a.v. klachtenfunctionaris
Friesestraatweg 211
9743 AD  Groningen

Wilt u bij het indienen van een klacht de volgende gegevens verstrekken:

  • Bedrijfsnaam, naam ambassadeur of naam stakeholder
  • Postadres en/of e-mailadres
  • De reden van de klacht
  • De betrokkenen bij de klacht


Behandeling klacht

De vestigingsmanager van de betreffende vestiging wordt op de hoogte gesteld van de klacht. Er wordt een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht. Deze zal zorgdragen dat een analyse van de klacht plaatsvindt door de klacht met u en de bij uw klacht betrokken perso(o)nen te bespreken.

Na de behandeling van de klacht draagt deze medewerker zorg voor een schriftelijke reactie met daarin de uitkomst van het onderzoek en de eventuele maatregelen. De medewerker zal op basis van de uitkomst besluiten of een onmiddellijke maatregel noodzakelijk is. En indien dit het geval is, dat deze ook geïmplementeerd wordt.


Reactietermijn

Uiterlijk binnen vijf werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie op uw klacht.

Registratie klachten

Alle klachten en genomen maatregelen worden geregistreerd in onze database en meegenomen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem.